RODO

Administratorem wszystkich rodzajów danych osobowych użytkowników strony internetowej www.dorotabury.com, jak i danych przekazywanych za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@dorotabury.com lub dorota@inspirala.pl w tym informacji zawartych w treści prowadzonej korespondencji odnoszących się do osób fizycznych – jest Inspirala sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. 60-Lecia Odzyskania Niepodległości Polski 2a/7, KRS nr 0000563659, NIP nr 5922264365 (zwana dalej Administratorem).

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i na warunkach wynikających z rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, jak i zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi aktami prawymi regulującymi tę materię.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora obejmują:
a) dane użytkowników strony internetowej www.dorotabury.com – takie, jak: adres IP użytkownika, oznaczenie systemu informatycznego wykorzystywanego przez użytkownika, oznaczenie przeglądarki internetowej, czas wizyty na stronie internetowej, liczbę odwiedzin, historię przeglądanych podstron, inne aktywności dokonywane na stronie;
b) dodatkowe dane użytkowników strony internetowej www.dorotabury.com zamieszczających komentarze pod udostępnionymi wpisami – takie, jak: imię, adres e-mail, treść komentarza oraz opcjonalnie adres witryny internetowej użytkownika;
c) dane osobowe klientów (w tym również potencjalnych klientów) będących osobami fizycznymi – takie, jak: imię, nazwisko, adres (zamieszkania albo prowadzenia działalności gospodarczej albo służący do korespondencji), nr NIP albo PESEL, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dodatkowe informacje związane z przedmiotem i specyfikacją zlecenia;
d) dane osobowe reprezentantów klientów (w tym również potencjalnych klientów) niebędących osobami fizycznymi – takie, jak: imię, nazwisko, nazwa i adres siedziby reprezentowanego podmiotu, umocowanie do reprezentacji (np. dane z KRS, dokument pełnomocnictwa), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dodatkowe informacje związane z przedmiotem i specyfikacją zlecenia;
e) dane osobowe współpracowników i partnerów, którzy wspierają lub uczestniczą w świadczeniu usług przez Administratora – takie, jak: imię i nazwisko, firma, nr NIP, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) osób fizycznych; odpowiednio imię i nazwisko, umocowanie do reprezentacji (np. dane z KRS, dokument pełnomocnictwa), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) reprezentantów podmiotów niebędących osobami fizycznymi.

Pod pojęciem „potencjalnych klientów” należy rozumieć wszystkie podmioty wyrażające zainteresowanie nabyciem usług świadczonych przez Inspirala sp. z o.o.

Odnośnie danych użytkowników strony internetowej www.dorotabury.com:
a) dane osobowe użytkowników strony, za wyjątkiem danych autorów zamieszczanych komentarzy, nie są kojarzone z określonymi (zindywidualizowanymi) osobami, lecz przetwarzane anonimowo, wyłącznie w ujęciu statystycznym, w celu poprawienia efektywności strony internetowej, analizy zbiorczych zachowań użytkowników oraz wykrywania ewentualnych nadużyć, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
b) podstawę prawną przetwarzania danych użytkowników stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) przetwarzanie danych użytkowników następuje w sposób zautomatyzowany podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej; jedynie użytkownicy zamieszczający komentarz na stronie obowiązani są podać dodatkowe swoje dane, co stanowi warunek konieczny publikacji komentarza; bez podania danych w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail Administrator może odrzucić publikację komentarza niecanalizując jego treści; podanie przez użytkownika nazwy jego domeny internetowej, która ma zostać zamieszczona obok treści komentarza jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na możliwość publikacji komentarza;
d) dane nie odnoszące się do zidentyfikowanych użytkowników przetwarzane będą do momentu ich zaktualizowania (zastąpienia innymi, nowszymi danymi), szacunkowo nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od ich utrwalenia; dane te mogą być przechowywane jednak w dłuższym okresie, odpowiadającym terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli aktywność użytkownika na stronie internetowej może prowadzić do powstania zobowiązań, szkód lub roszczeń po stronie Administratora; dane autorów komentarzy przechowywane będą przez okres publikacji ich treści oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tego tytułu.

Odnośnie danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi lub reprezentantów klientów niebędących osobami fizycznymi (w tym potencjalnych klientów):
a) dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania współpracy oraz wykonania zawartych umów, dopełnienia obowiązków fiskalno-księgowych oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
b) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO (w zakresie zmierzającym do zawarcia i wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit c RODO (w zakresie wykonania obowiązków ciążących na Administratorze z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązków o charakterze fiskalno-księgowym) oraz. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie usprawiedliwiony cel Administratora),
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi wymóg niezbędny zawarcia umowy i realizacji zlecenia, za wyjątkiem jednak podania wszystkich wskazanych danych kontaktowych, gdy dostateczne będzie podanie przynajmniej tylko jednej z tych danych; bez zgromadzenia wyszczególnionych wyżej informacji o klientach oraz potencjalnych klientach albo ich przedstawicielach (reprezentantach), Administrator nie będzie w stanie zawrzeć umowy, ani świadczyć należycie usług,
d) zgromadzone dane osobowe przechowywane będą przez czas realizacji zawartych umów oraz związanych z tym obowiązków prawnych; dane podmiotów, z którymi ostatecznie nie nawiązano współpracy gospodarczej przechowywane będą przez okres maksymalnie 1 roku; w przypadku jednak grożących Administratorowi roszczeń, dane osobowe przechowywane będą po zakończeniu stosunku prawnego przez okres przedawnienia tych roszczeń, wynoszący na ogół trzy lata od końca roku kalendarzowego dla roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Odnośnie danych osobowy współpracowników i partnerów:
a) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji nawiązanej przez strony współpracy, w zakresie adekwatnym do jej charakteru, wynikającym każdorazowo z celu takiej współpracy,
b) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie realizacji zawartego porozumienia), bądź art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli współpracownik lub partner jednostronnie udzieli Administratorowi zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w określonym celu), a w zakresie dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane (niezbędne) w celu nawiązania prawidłowej współpracy w umówionym zakresie; bez podania danych osobowych Administrator nie będzie mógł się nimi posługiwać zgodnie z przyjętymi celami,
d) dane osobowe współpracowników i partnerów przechowywane będą przez okres trwającej współpracy (w tym do momentu odwołania udzielonej zgody na ich przetwarzanie) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać z tego tytułu.

Administrator może ponadto przetwarzać dane osobowe w celu i przez okres niezbędny do udokumentowania spełnienia przez niego obowiązków w zakresie prawidłowego przetwarzania danych zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W innych przypadkach Administrator może przetwarzać dane osobowe na podstawie udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych w zakresie i celu wynikającym z treści takiej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ilekroć przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator przetwarza zgromadzone dane osobowe częściowo w sposób zautomatyzowany, przy czym nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym nie stosuje mechanizmów profilowania.

W ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w swoim imieniu Administrator może przekazać zgromadzone dane osobowe podmiotom współpracującym – świadczącym na jego rzecz usługi:
a) informatyczne – w zakresie obsługi strony internetowej www.dorotabury.com, konserwacji sprzętu informatycznego oraz nośników danych, tworzenia kopii zapasowych, zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu informatycznego oraz wdrażania mechanizmów bezpieczeństwa przetwarzania danych (np. szyfrujących, pseudonimizacji danych),
b) hostingu – w zakresie udostępniania serwera dla wykorzystywanych kont poczty e-mail oraz strony internetowej www.dorotabury.com,
c) analityki internetowej prowadzonej w oparciu o dane użytkowników strony www.dorotabury.com przez Google Ireland Limited – firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia,
d) księgowe – w zakresie prowadzenia rozliczeń i dokumentacji podatkowej na podstawie wystawionych faktur,
e) prawne – w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Wszystkie podmioty, którym Administrator przekazuje (powierza) przetwarzanie danych osobowych zapewniają odpowiedni poziom ochrony tych danych, zgodny z wymogami RODO.

Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, osobom, których dane dotyczą przysługuje w każdym czasie, w odniesieniu do tych danych, prawo żądania: 1) dostępu do danych osobowych, 2) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; 3) usunięcia danych osobowych; 4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 5) przenoszenia danych osobowych; 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Kontakt z Administratorem danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym w celu realizacji powyższych praw przez osoby, których dane dotyczą, możliwy jest listownie pod podanym wyżej adresem siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@dorotabury.com